Настоящите Общи условия и Политика за защита на личните данни
са приети и влизат в сила считано от 01.05.2024 г.

ПП пояснява редица въпроси, включително каква лична информация и данни събираме чрез нашия Уебсайт и целите, за които ги обработваме, както и на кого ги предоставяме. Практиките, описани в настоящата ПП, са приложими само за информация, която ни предоставяте чрез използването на нашия Уебсайт. Когато използвате www.alternativata.bg („Уебсайта“), независимо дали само го посещавате, за да се запознаете с нашата дейност, подавате молба за финансова подкрепа, пишете ни имейл или ни изпращате съобщение чрез попълване на контактна форма, вие споделяте информация, която може да съдържа ЛД.

  1. Информацията, която събираме за вас:

Информация, която вие ни предоставяте: Когато подавате молба за финансова подкрепа, пишете ни имейл, изпращате ни съобщение чрез попълване на контактна форма или осъществявате последващ контакт, както и при изпълнението и отчитане на финансовата ни подкрепа към вас. Информацията може да включва идентификационни данни, данни за контакт (имейл и телефонен номер), финансова информация и други, които могат да се изискват за последващо обработване на данните ви във връзка с финансова подкрепа.

Информация, която получаваме за вас автоматично. Уебсайтът ни събира информацията, която вашият браузър му изпраща, когато ни посещавате („системни данни”). Системните данни могат да включват: адрес на интернет протокола на вашия компютър („IP“ адрес), тип браузър, версия на браузъра, тип устройство, страниците на нашия Уебсайт, които посещавате, времето и датата на вашето посещение, времето, прекарано на тези страници, и други статистически данни.

Използваме услугата Google Analytics на Google Inc. („Google“), посредством която се събира и обработва информация за действителното ви местоположение и друга техническа информация за вашето посещение на нашия Уебсайт. За тази цел използваме „бисквитките“, описани по-долу в настоящата Политика („Правила за „бисквитките“). Събраната информация включва Интернет протокол (IP) адрес, използван за свързване на Вашия компютър към интернет, „кликанията“ към, върху и от нашия сайт (включително дата и час). Google Analytics използва свои технологии, за да определи местоположението, включително IP адрес, GPS, и други сензори, които могат да дадат на Google информация за близките устройства, Wi-Fi точки за достъп и захранване. Подробна информация как Google Analytics използва тези данни вижте на страницата „Как Google използва данните от сайтове или приложения, които ползват услугите на Google“. За да следите промените и актуализациите на начина, по който Google Analytics ползва събраната информация посещавайте периодично страницата на Google.

Използваме Facebook Pixel – инструмент, управляван от Facebook Inc., с цел анализ, оптимизиране и икономическа експлоатация на Уебсайта. С помощта на Facebook Pixel, Facebook има възможност да определи посетителите на нашата интернет Страница като целева група за показване на реклами във Фейсбук и други платформи, собственост на компанията (Instagram, Messenger, Whatsapp и др.) Но тези събрани данни са анонимни за нас и не ни се предоставя никаква информация за самоличността на потребителите. Facebook ги съхранява и обработва,  така че да е възможна връзка със съответния потребителски профил. За повече информация можете да се запознаете се с Политиката за поверителност на Facebook, където можете да намерите повече информация за това как функционира Facebook Pixel.

Кога събираме информация за вас Когато само посещавате нашата Страница, не е необходимо да разкривате лична информация.

Но има редица обстоятелства, при които се налага да ни предоставите ЛД:

Както и други, във връзка с всеки един раздел на Уебсайта, където съзнателно и доброволно предоставяте лична информация и данни.

Когато ползвате свой профил в социални медийни платформи като LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram и други, за да използвате Уебсайта, ние имаме право да обработваме вашите ЛД, които вие сте направили достъпни на профила си.

  1. За какви цели я използваме:
  1. На какво основание обработваме вашите ЛД:
  1. Срок на съхранение на вашата информация

Ние съхраняваме ЛД за срока, който е необходим за изпълнение на конкретната цел, за която се обработват, или който се предвижда по закон.

  1. С кого споделяме вашите ЛД

Ангажираме се с прилагането на най-високите стандарти на етични и законови практики във всичките си дейности, включително по отношение на защитата на ЛД на всички потребители на Уебсайта. Освен в случаите, предвидени по-долу, ние не предаваме или разкриваме, както и не разрешаваме на никого извън фондацията и упълномощени от нея лица, достъп до или използване на вашата лична информация. Ние можем да споделяме вашите данни с: (1) наши партньори и доставчици на услуги за целите на изпълнение на договор, вкл. с оглед подобряване и оптимизиране на нашия Уебсайт; (2) партньори на фондацията в съвместни инициативи, съорганизатори на събития и други дейности; (3) на лица, предвидени в нормативен акт. Тези категории получатели са законово или договорно задължени да пазят поверителността и сигурността на всяка ваша лична информация и данни. Те нямат право да използват, разкриват или променят тази информация по никакъв начин, освен за целите на изпълнение на възложените от нас услуги. Ние си запазваме правото да разкрием личните ви данни и информация на компетентните органи в случаите и при условията, предвидени в закона.

Анализи и Алтернативи ще гарантира, че ЛД са адекватно защитени, като вмени на получаващата страна договорни задължения, които гарантират, че тази страна поддържа същото високо ниво на неприкосновеност и защита на данните, каквото се поддържа от нас.

  1. Вашите права

Право на достъп и право на коригиране: Имате право да получите информация за това какви ЛД, свързани с вас, се обработват от Анализи и Алтернативи, кой е източникът на данните, за какви цели са били използвани, кои са третите страни, на които са предоставени. Имате право и по всяко време да поискате корекция на неточни или непълни ЛД. Ако искането е очевидно неоснователно или прекомерно, особено поради повтарящия се характер, фондацията може да откаже да предприеме действия по искането.

Право на изтриване на данните (право „да бъдеш забравен”): Можете да поискате личните ви данни (ЛД) да бъдат изтрити при наличието на конкретни обстоятелства: (1) ЛД вече не са необходими за целите, за които са събрани, (2) съгласието за обработка, върху което се основава обработването на ЛД, е оттеглено и няма друго правно основание за продължаване на обработването, (3) обработването е незаконосъобразно, или (4) ЛД трябва да бъдат изтрити в изпълнение на законово задължение, приложимо към фондацията. Това ваше право не е абсолютно и ние можем да не се съобразим с вашето искане, доколкото обработването е необходимо за други цели, вкл. когато обработването на вашите данни е необходимо за спазване на правно задължение, приложимо към Анализи и Алтернативи, за изпълнението на задача от обществен интерес, за установяване, упражняване или защита на правни претенции и др.

Можете да се свържете с нас на посочения по-горе имейл, за да получите допълнителна информация относно изтриването на личните ви данни.

Право на възражение: Имате право да възразите срещу обработването на вашите ЛД за изпълнение на задача от обществен интерес, за целите на легитимните интереси на фондацията, включително срещу профилиране на тези основания. Въпреки това, дори ако възразите срещу определена обработка, ние можем да продължим тази обработка, ако това е разрешено или сме задължени да го направим, например, за да можем да изпълним законови изисквания или договорни задължения, поети към вас.

Право на ограничаване на обработването: Можете да поискате обработването на ЛД да бъде ограничено, ако (1) смятате, че личните Ви данни са неточни, за да проверим точността им, или (2) считате, че обработването е неправомерно, но Вие не желаете данните да бъдат изтрити, или (3)  сте възразили срещу обработването на данните за целите на нашите легитимни интереси, или (4) считате, че ние вече не се нуждаем от личните Ви данни, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Право на оттегляне на съгласие: Ако в някакъв период сте предоставили съгласието си за обработване на вашите ЛД за определени цели, винаги можете да оттеглите това съгласие за бъдещо обработване. Моля, имайте предвид, че оттеглянето на съгласието по конкретен повод не засяга законосъобразността на обработването на вашите ЛД на друго валидно правно основание, както и законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие, преди то да бъде оттеглено.

Право на преносимост на данните: В определени случаи имате право да получите вашите ЛД, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и евентуално да поискате да прехвърлим тези данни директно на друг администратор, когато това е технически възможно. Това право не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес.

Право на жалба: Ако считате, че обработването на вашите ЛД е неправомерно, можете да подадете жалба до съответния надзорен орган. Съветваме Ви да адресирате претенциите си първо до фондацията, за да получите по-бързо и ефективно разрешаване на проблема.

Ако искате да упражните правата си или да се свържете с нас за допълнителна информация можете да ни изпратите искане на посочения по-горе имейл адрес.