Настоящите Общи условия и Политика за защита на личните данни
са приети и влизат в сила считано от 01.05.2024 г.

Добре дошли на сайтана Фондация „АЛТЕРНАТИВИ И АНАЛИЗИ“ www.alternativata.bg

Ние сме фондация „АЛТЕРНАТИВИ И АНАЛИЗИ“. Нашата основна цел е да подпомагаме развитието и информираността на гражданското общество в България. Данните за фондацията са: ЕИК 205917364 и адрес на управление: гр. София 1505, район р-н Слатина, Георги Пеячевич No 45.

Контактът с „АЛТЕРНАТИВИ И АНАЛИЗИ“ в общия случай се осъществява чрез имейл адрес: office@alternativata.bg

I. Общи разпоредби

Моля, прочетете настоящите Общи условия за използване преди да използвате . Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и alternativata.org, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайтa за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между вас като Потребител на  и alternativata.org. Със зареждането на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте alternativata.org.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на alternativata.bg.

„УСЛУГА/и“ на  включват:

– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на ;

– абонамент за получаване на имейл бюлетини от Потребителите на  направили дарение през платежната система на .

„ЛИЧНИ ДАННИ“ – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

„ПАРТНЬОР“ е всяко юридическо лице, с което alternativata.bg се намира в договорни отношения.

„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

III. Политика за поверителност

“Алтернативи и анализи” е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

Лични данни (ЛД) е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез един или повече специфични признаци. Защитата на физическите лица във връзка с обработването на техните ЛД е основно тяхно право, гарантирано от закона. Това право не е абсолютно.

Фондация „АЛТЕРНАТИВИ И АНАЛИЗИ“ е отговорна към поверителността на предоставената ни от вас или придобита от нас информация и ЛД. Правим необходимото да осигурим тяхната адекватна защита, съобразно с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR), в сила от 25.05.2018 г. Обработката на ЛД не води до дискриминация по никакъв признак.

Политиката за поверителност (ПП) е неразделна част от Общите условия за ползване на Уебсайта. Тя може периодично да се променя и актуализира, и актуалната версия винаги ще бъде достъпна на нашия Уебсайт, с датата на последната актуализация, отбелязана в началото на ПП. Уебсайтът използва „бисквитки“ съгласно Правилата за „бисквитки“ („cookies“), описани по-долу.

IV. Органичаване на отговорността


alternativata.bg прави всичко възможно да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. alternativata.bg не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на alternativata.bg за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

alternativata.bg  не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

alternativata.bg  не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

alternativata.bg има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на Уебсайта.

V. Промени

alternativata.bg може периодично да изменя или актуализира Общите условия, Политиката си за защита на личните данни и Политиката за бисквитките, без предизвестие. В такива случаи актуалната версия ще бъде достъпна на сайта и, когато е уместно, ще бъдете уведомен/а за това по електронната поща. Моля, проверявайте за промени или актуализации. Датата на последната актуализация ще бъде отбелязана в началото на настоящите Общи условия и Политика за защита на личните данни.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.